תכנית המענקים – זכאות וקריטריונים

תכנית המענקים – זכאות וקריטריונים

תכנית המענקים – זכאות וקריטריונים

תקציב המענקים יעמוד על סכום של עד 250 אלף ₪ לכל מתמחה, כאשר התקן הפנוי במרכז הרפואי שיקומי רעות עומד על 4 מתמחים לשנת 2016.

על המועמד/ת להגיש את המסמכים הבאים:

·         גיליון  ציונים של בית ספר  לרפואה.

·         הערכות סטאז' .

·         המלצות.

·         פרסומים מדעיים.
הזכאות תיבחן על ידי חברי הוועדה, על בסיס ראיון אישי ומסמכיו האישיים של כל מועמד/ת.
ההחלטה על זכאות למענק תתקבל לאחר בחינת כל הקריטריונים המצוינים לעיל, כולל ראיון אישי בפני ועדת המענקים של המרכז הרפואי עליה נמנים מנהל המרכז הרפואי, סגנו, מנהל חטיבת השיקום ונציגי משאבי אנוש.
המענק יינתן בשני שלבים:

1.      מענק בגובה של 100 אלף ₪ כחצי שנה לאחר התחלת ההתמחות.

2.      מענק בגובה של 150 אלף ₪, לאחר קבלת אישור על מעבר מבחן שלב א'.

·         ניתן לפצל את סכומי המענק, בתיאום עם המתמחה, משיקולי מס.
תנאים לקבלת המענק:

·         סיום ההתמחות בהצלחה וחתימה על כתב התחייבות לעבוד שנתיים במרכז הרפואי שיקומי רעות.

·         במקרה בו עבד המתמחה פחות משנה לאחר קבלת המענק והעסקתו הסתיימה מכל סיבה שהיא – עליו להשיב את מלוא הסכום שקיבל בגין המענק.

·         במקרה בו עבד המתמחה יותר משנה לאחר קבלת המענק והעסקתו הסתיימה מכל סיבה שהיא –  עליו להשיב את סכום המענק באופן יחסי, בהתאם לתקופה שנותרה לסיום ההתמחות, לעומת תקופת ההתחייבות.

·         מידע מלא בדבר אופן קבלת המענק ופרוט התנאים ימסרו למתמחים אשר יתקבלו לתוכנית.

·         קבלת המענק מותנה בחתימה על כתב התחייבות.
שילוב תכנית המענקים של המרכז הרפואי עם תכנית מענקים הלאומית לעידוד מקצועות במצוקה

·         משרד הבריאות בוחן  את האפשרות להעניק תמריצים גם למתמחים בשיקום.  אם וכאשר יוחלט לעשות כן, תכנית המענקים של המרכז הרפואי תשולב עם התכנית הלאומית.

·         במצב בו המתמחה יוכר כזכאי למענק התמחות מטעם משרד הבריאות לעידוד התמחות במקצוע במצוקה, לא יינתן מענק כפול והמתמחה יקבל את המענק מטעם המדינה.

·         במקרה בו גובה המענק הלאומי יהיה נמוך מגובה המענק של המרכז הרפואי, יהיה המתמחה זכאי להשלמת הסכום מהמרכז הרפואי לסך כולל של 250 אלף ₪ (גובה המענק של המרכז הרפואי שיקומי רעות).