תנאי שימוש

אתר בית חולים שיקומי רעות ת”א” (להלן: האתר) הינו אתר השייך ומופעל על ידי בית החולים השיקומי רעות תל אביב.
על ידי שימוש באתר ו/ או רישום, והצטרפות למאגר החברים באתר, הנך מסכים לתנאים הבאים:

אתר אתר בית חולים שיקומי רעות ת”א  הינו אתר אינפורמטיבי בלבד. אתר אתר בית חולים שיקומי רעות ת”א  אינו מספק ייעוץ רפואי, אבחון רפואי או טיפול רפואי ו/או ייעוץ בנושא דיור, פיננסים צרכנות ומשפטים. 

 1. הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, וכי אתה מעוניין לעשות שימוש באתר כפי שהוא מוצע על ידי הנהלת האתר. אם אינך מסכים עם תנאי השימוש המובאים בדף זה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר. הנהלת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך ביידוע מראש בצורה כלשהי, עדכונים אלה יחייבו עם פרסומם באתר.
 2. האתר אינו אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי הגולשים במדורי המלצות גולשים, פורמים ודומיהם. לאתר אין יכולת לפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים הנ”ל והוא אינו עומד מאחורי הדברים. האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה או אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות. האתר שומר לעצמו את הזכות – אך לא מתחייב – למחוק תכנים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. הנהלת האתר אינה מחויבת להסיר מודעות משום סיבה שהיא. עם זאת הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות מודעות, תמונות ותכנים, וזאת עפ”י שיקול דעתה בלבד
 4. הנך מצהיר כי הנך אחראי לתוכן ולאיכות התכנים המסופקים על ידך, והנך הבעלים או בעל הזכות להציג את כל המידע לרבות התמונות/וידאו המסופקות על ידך. אין להעלות לאתר תכנים בעלי אופי פורנוגרפי. הנהלת האתר שומרת לעצמה, כאמור, את הזכות להסיר ו/או להסתיר תכנים המועלים על ידי הגולשים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 5. הנך מסכים כי תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה מהתכנים המסופקים על ידך.
 6. הנך מצהיר כי כל הפרטים אותם רשמת בטופס ההרשמה הינם נכונים ומדויקים, למעט שם וכינוי.
 7. הנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה ואופן לנזקים מכל סוג שהוא, לרבות הפסד כספי, אובדן מידע, הטרדות, פגיעה כתוצאה מהתכנים, וכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהתנהגות הגולשים בו.
 8. הנך מסכים לקבל פניות ממשתמשים אחרים, או מהנהלת האתר, באמצעות דואר האלקטרוני, טלפון או בכל דרך אחרת.
 9. האחריות על הפרטים המפורסמים על ידי מנויים פרסומיים או מפרסמים אחרים באתר תחול על המפרסמים בלבד, והנהלת האתר לא תישא בכל נזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה מפרסומים אלה.
 10. כל תוכן הנשלח על ידך באמצעות הודעת טקסט סלולרית (SMS) ישירות דרך האתר, או דרך המכשיר הסלולרי שלך כחלק מהשירות, הינו באחריותך הבלעדית. הנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה ואופן על סוג, אופי ואיכות התכנים הנשלחים באמצעות הודעות טקסט סלולריות (SMS) ואינה אחראית לשום נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה מכך.
 11. כל הזכויות על תכני האתר שמורות להנהלת האתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל או לפרסם תכנים מהאתר לרבות תמונות גולשים, תכני מודעות, מלל שיחות, עיצוב גרפי או כל תוכן אחר המופיע בו ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
 12. זכות השימוש במידע נתונה למשתמש בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 13. בפרסום הודעה ו/או תמונה, ו/או בעת שימוש בחדרי השיחה באתר ו/או במשלוח הודעות ו/או בכתיבת המלצה ו/או בפורום הנך מאשר את הכללים הבאים:
  א. אין לעשות שימוש בתכנים בעלי אופי מאיים, בוטה, גזעני או בוטה שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
  ב. אין להעלות או לפרסם תכנים העלולים להוות או המהווים הוצאת לשון הרע על אדם, פגיעה בפרטיותו או חדירה אליה, התייחסות למצבו הבריאותי של אדם, הטעיה, התחזות, הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני, פגיעה בזכויות חוזיות או הפרה אחרת של כל דין.
  ג. אין להעלות לאתר חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, או מסייע בביצוע, או מדריך לביצוע עבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל.
  ד. אין לפרסם פרטים אישיים על אדם לרבות פרסום שם אמיתי, מספר טלפון, כתובת או כל פרט אחר שיסייע בזיהויו.
  ה. אין לכלול באתר כל חומר הנוגע לקטינים (לרבות תמונות) או העלול לזהות אותם או לאפשר דרך התקשרות עמם.
  ו. אין לחדור לחומר ו/או קבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים (התשנ”ה 1995).
  ז. אין לבצע כל פרסום מסחרי באתר שלא באמצעות הנהלת האתר.
  ח. אין לפרסם חומר העלול להוות הטעיה צרכנית כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן (תשמ”א 1981).
  ט. אין לבצע קישורים מהאתר אל אתרים חיצוניים ללא קבלת אישור לכך מהנהלת האתר.

גולש שינהג בניגוד להתחייבויותיו המפורטים לעיל, יחסם באתר, תכניו ימחקו, והנהלת האתר תהיה רשאית לחסום את גישתו לאתר וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. גולש שינהג בניגוד להתחייבויותיו לעיל ישפה את הנהלת האתר בגין כל נזק / הפסד / אובדן / הוצאה לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימושו באתר

הנך מסכים לשפות את הנהלת האתר ולהגן עליה בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עו”ד של צד ג’ כלשהו כתוצאה מאופן שימושך בשירות.

 1. המשתמש מתחייב, ליידע את הנהלת האתר, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש.
 2. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הנהלת האתר רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים
 3. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.
 4. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר, לשם ביצוע אחת ו/או יותר מן המטרות הבאות: ביצוע פעילות הנהלת האתר, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, והפקת פעילויות ואירועים; מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר, על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, ללקוחות וצדדים שלישיים; איסוף מידע אודות לקוחות וצדדים שלישיים ופעילותם, ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים; השגת מידע על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים מכל מקור וגורם חוקי, וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם להוראות כל דין ו/או להסכמה מפורשת ו/או משתמעת של לקוחות וצדדים שלישיים; שימוש במידע על ידי הנהלת האתר, לרבות הפועלים מטעמה ו/או עבורה, לצרכים מסחריים ואחרים.
 5. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהנהלת האתר עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודותיו, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של הנהלת האתר לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר במקרים כאמור.
 6. הנהלת האתר רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. הנהלת האתר רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
 7. הנהלת האתר רשאית לשלוח אל המשתמש קובץ זיהוי, שיאפשר לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש מתקשר אליה (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.
 8. אתר אתר בית חולים שיקומי רעות ת”א, לרבות המידע ותכני הגולשים, מוצעים למשתמשים as is, והנהלת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בהם ו/או להסתמכות המשתמש עליהם. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בהם ו/או להסתמכותו עליהם.
 9. הנהלת האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים להתאמת אתר אתר בית חולים שיקומי רעות ת”א , לרבות המידע ותכני הגולשים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
  באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת.
 10. הנהלת האתר וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את הנהלת האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 11. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
 12. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר אתר בית חולים שיקומי רעות ת”א יעשה זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

(א) בטלפון לשירות הלקוחות במספר 03-5081000.

(ב) בפנייה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected], תוך ציון שמו, שם משפחתו, תעודת הזהות, סוג השירות וכתובת המייל בה הוא רשום לשירות.

 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ” אתר בית חולים שיקומי רעות ת”א “, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. תנאי השימוש באתר אתר בית חולים שיקומי רעות ת”א מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 3. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הנהלת האתר.

קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי התקנון האמור

 

 

  יצירת קשר וזימון תור


  קול רעות


  בהסדר עם